Viser arkivet for stikkord politikk

Mitt Arbeiderparti som en offentlig sfære

Marius Rohde Johannessen (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) og Asbjørn Følstad (SINTEF) har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Communications of the Association for Information Systems basert på nettverksanalyser av Mitt Arbeiderparti og kvalitative intervjuer med lokalmedlemmer i Arbeiderpartiet.

Fulltekst av artikkelen finner du på Academia.edu.

Sammendrag av artikkelen
Political interest and voter turnout is in steady decline. In an attempt to renew interest for political matters, political parties and governments have attempted to create new digital meeting places, with the hope that social media can contribute to renew the public sphere and thereby increase political awareness in the population. Communicating in new media demands adaption to the culture of the new medium, and the networked nature of the Internet poses challenges to old ways of thinking as we can no longer talk about one public sphere but rather a networked public sphere consisting of a multitude of discussion spaces. In this article, we contribute to the understanding of the networked public sphere and online political communication through a case study of MyLaborParty.no, a social network run by a Norwegian political party. Our findings indicate that political parties can create a thriving part of the networked public sphere, as long as they invite opposing voices to the discussion, communicate using the genres which facilitate discussion and have users or moderators who help spread ideas between discussion spaces

Mitt Arbeiderparti – som informasjonskanal og som sosial arena

Det er mye snakk om at alle former for sosiale medier alltid må handle om dialog og deltakelse. Er det alltid sant?

I vår har Asbjørn Følstad, Marius Rohde Johannessen og undertegnede undersøkt hvordan Arbeiderpartiet best mulig kan engasjere medlemmer og andre interesserte gjennom lokallagssonene på Mitt Arbeiderparti. Asbjørn og jeg intervjuet til sammen 11 medlemmer (kvinner og menn mellom 25 og 72 år), og Marius studerte innholdet som publiseres i utvalgte lokallagssoner.

Mitt Arbeiderparti er bygget opp som et sosialt nettsted med Origo som plattform. Det er derimot ikke den sosiale funksjonaliteten våre informanter trekker frem som viktigst. De understreker derimot at Mitt Arbeiderparti er en kilde til god og relevant informasjon. Mitt Arbeiderparti oppleves som verdifull som oppslagsverk, og informasjonen de finner om Arbeiderpartiets politikk oppleves som en god støtte for politisk engasjement og tenkning. Informantene er selvfølgelig ikke alltid like fornøyde og synes innleggene til tider blir tamme og ensartede. De peker også på en rekke utfordringer i forhold til å holde lokallagssoner oppdaterte. I denne omgangen har vi primært intervjuet Arbeiderpartimedlemmer uten politiske verv, og ingen av de intervjuede har ansvar for å bidra med innhold.

Selvfølgelig ønsker enkelte informanter å delta med kommentarer og egne innlegg, men det er helt åpenbart at informasjonsfunksjonen er den mest sentrale. I likhet med flertallet av brukerne av Mitt Arbeiderparti er de lite aktive. Så hvor blir det av dialogen og deltakelsen? Poenget er at det ikke er noen motsetning mellom å være en informasjonskanal og et sosialt nettsted. I rapporten forsøker vi å forklare hva som kan forklare at aktivitetsnivået er relativt lavt. Årsakene er i stor grad innholdsrelaterte: de vi har intervjuet opplever blant annet at innleggene ikke inviterer til debatt; at terskelen for å kommentere er for høy; at diskusjonene foregår på andre nettsteder; samt uklarhet i forhold til hvor man bør delta og sonenes status som lukkede og åpne.

Det er kanskje ingen stor overraskelse, men like fullt ofte undervurdert i diskusjoner om sosiale medier: (det redasjonelle) innholdet spiller en helt avgjørende rolle.

Du kan laste ned hele rapporten her (pdf).

• “Social media for citizens and public sector collaboration” (Somus) is a research project funded by the Academy of Finland during 1.1.2009-31.12.2010. Project description The Somus project will create new understanding of citizenship, publicity and participation in decision-making in the era of social media. Open, citizen-driven media must support the different phases of participation: public definition of common problems, collection and accumulation of knowledge and other competencies, development of socially grounded innovations, and actual decision-making. • owela.vtt.fi