Viser arkivet for juni, 2011

Mitt Arbeiderparti – som informasjonskanal og som sosial arena

Det er mye snakk om at alle former for sosiale medier alltid må handle om dialog og deltakelse. Er det alltid sant?

I vår har Asbjørn Følstad, Marius Rohde Johannessen og undertegnede undersøkt hvordan Arbeiderpartiet best mulig kan engasjere medlemmer og andre interesserte gjennom lokallagssonene på Mitt Arbeiderparti. Asbjørn og jeg intervjuet til sammen 11 medlemmer (kvinner og menn mellom 25 og 72 år), og Marius studerte innholdet som publiseres i utvalgte lokallagssoner.

Mitt Arbeiderparti er bygget opp som et sosialt nettsted med Origo som plattform. Det er derimot ikke den sosiale funksjonaliteten våre informanter trekker frem som viktigst. De understreker derimot at Mitt Arbeiderparti er en kilde til god og relevant informasjon. Mitt Arbeiderparti oppleves som verdifull som oppslagsverk, og informasjonen de finner om Arbeiderpartiets politikk oppleves som en god støtte for politisk engasjement og tenkning. Informantene er selvfølgelig ikke alltid like fornøyde og synes innleggene til tider blir tamme og ensartede. De peker også på en rekke utfordringer i forhold til å holde lokallagssoner oppdaterte. I denne omgangen har vi primært intervjuet Arbeiderpartimedlemmer uten politiske verv, og ingen av de intervjuede har ansvar for å bidra med innhold.

Selvfølgelig ønsker enkelte informanter å delta med kommentarer og egne innlegg, men det er helt åpenbart at informasjonsfunksjonen er den mest sentrale. I likhet med flertallet av brukerne av Mitt Arbeiderparti er de lite aktive. Så hvor blir det av dialogen og deltakelsen? Poenget er at det ikke er noen motsetning mellom å være en informasjonskanal og et sosialt nettsted. I rapporten forsøker vi å forklare hva som kan forklare at aktivitetsnivået er relativt lavt. Årsakene er i stor grad innholdsrelaterte: de vi har intervjuet opplever blant annet at innleggene ikke inviterer til debatt; at terskelen for å kommentere er for høy; at diskusjonene foregår på andre nettsteder; samt uklarhet i forhold til hvor man bør delta og sonenes status som lukkede og åpne.

Det er kanskje ingen stor overraskelse, men like fullt ofte undervurdert i diskusjoner om sosiale medier: (det redasjonelle) innholdet spiller en helt avgjørende rolle.

Du kan laste ned hele rapporten her (pdf).

Hjelp oss å evaluere Idepoliklinikken.no

Oslo Universitetssykehus har lansert idepoliklinikken.no som en tjeneste der ansatte, pasienter og pårørende kan gi innspill på hvordan Oslo Universitetssykehus kan bli bedre. Tjenesten utvikles av NETworked Power-partner Induct Software. SINTEF skal nå evaluere brukervennligheten og brukeropplevelsen ved tjenesten.

Send en e-post til marika.luders@sintef.no hvis du har lyst til å delta i en gruppebasert evaluering av idepoliklinikken.no. Deltakere mottar et unversal presentkort til en verdi av 500 kroner. Deltakelse i studien krever ingen forberedelser fra din side og heller ikke inngående kjennskap til idepoliklinikken.no. Du trenger heller ikke vite noen ting om å evaluere nettsider for å delta. Det er tjenesten vi evaluerer og ikke deltakernes kunnskap og kompetanse.

Brukerevalueringen vil bli gjennomført som en gruppebasert gjennomgang av tjenesten: det innebærer at jeg går gjennom funksjonalitet i idepoliklinikken.no, og deltakerne i gruppen (4-5 personer per gruppe) kommenterer og diskuterer opplevde problemer med tjenesten. Gruppesesjonen vil vare omtrent 75 minutter og gjennomføres i SINTEFs lokaler i Oslo (Forskningveien 1, rett ved Rikshospitalet) i løpet av juni. Jeg avtaler presist tidspunkt med de som tar kontakt.

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning og følger deres krav til konfidensialitet, oppbevaring og behandling av data.